Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ


Χθες 7/10/2011 υπογράφηκε το καταστατικό του "ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ" ως σωματείου. 
Σας παραθέτουμε τα σημαντικότερα άρθρα. 
Παρότι πρόκειται για τυπική προϋπόθεση, θα διαπιστώσετε ότι στο καταστατικό υπάρχουν σημαντικές καινοτομίες, ενδεικτικές και ακόλουθες της πολιτικής και της φιλοσοφίας του Κινήματος. 
Οσες και όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη (η συνδρομή είναι μόλις τρία Ευρώ και δωρεάν για άνεργους και νέους έως 26 ετών) ας στείλουν e-mail στο laikometopo@gmail.com

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :    
   
                                                  “ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ”

Στην Αθήνα, σήμερα την 7η Οκτωβρίου 2011, τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέλη, ήτοι οι:συμφωνούν και συναποδέχονται την ίδρυση και λειτουργία Αστικού Σωματείου με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ», υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους οι οποίοι αποτελούν το Καταστατικό του:

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ
Συστήνεται με το παρόν Σωματείο κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία «ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ». Ο διακριτικός τίτλος του σωματείου ορίζεται επίσης σε “ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ”....

ΑΡΘΡΟ 4:
ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

1.         Το σωματείο αποτελεί πολιτική συλλογικότητα με αντικείμενο τον ελεύθερο και αδέσμευτο φιλοσοφικό, κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό, την φιλοσοφική, κοινωνική και πολιτική σκέψη και τα αποτελέσματά της προς όφελος του ανθρώπου και των κοινωνιών του.
2.         Σκοπό επίσης του σωματείου αποτελεί η μελέτη, δημιουργία και υλοποίηση προτύπων, προτάσεων και λύσεων επί των ζητημάτων που αφορούν τον άνθρωπο, την κοινωνία, την Ελλάδα και την ανθρωπότητα σε κάθε επίπεδο (φιλοσοφικό, κοινωνικό, πολιτικό, βιολογικό και βιοτικό).
3.         Σκοπό επίσης του σωματείου αποτελεί η συναδέλφωση και συνεργασία των λαών (πρώτιστα της Μεσογείου και εν συνεχεία και του υπόλοιπου πλανήτη) για την κάλυψη των αναγκών τους και των αναγκών των ανθρώπων που αποτελούν τους λαούς αυτούς.
4.         Σκοπό του σωματείου αποτελεί η διαμόρφωση, προβολή και υλοποίηση θέσεων και προτάσεων που σχετίζονται με τον άνθρωπο και τη ζωή του, την οποία θέτουν ως κέντρο της κοινωνικής συμβίωσης, την φύση και την προστασία της, τους κανόνες κοινωνικής συμβίωσης, το πολίτευμα της χώρας και τις διανθρώπινες σχέσεις.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Καταστατικές θέσεις του σωματείου, πλέον όσων άμεσα ή έμμεσα προκύπτουν από τους σκοπούς του αποτελούν και οι ακόλουθες :
1.         Η παραδοχή ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες πρέπει να έχουν ως κέντρο τους τον άνθρωπο και ως σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του, ώστε να απελευθερωθεί και να προοδεύσει εξελικτικά. Το κίνημα θέτει ως κέντρο και σκοπό της δράσης του την κοινωνία με κέντρο τον άνθρωπο και αντιστρατεύεται κάθε έννοια και μορφή κοινωνίας με κέντρο το κέρδος, την επιβολή, την ανισότητα, την αδικία, την εκμετάλλευση και κάθε έννοια εκτός των αναγκών του ανθρώπου.
2.         Η παραδοχή ότι οι άνθρωποι είναι απόλυτα ίσοι μεταξύ τους και ότι οι κοινωνίες πρέπει να κινηθούν προς την εμπέδωση και πραγματική εφαρμογή της ισότητας.
3.         Η παραδοχή ότι ο ελληνικός λαός κρύβει στα σπλάχνα του χιλιάδες ανθρώπους με τεράστιες δυνάμεις και δυνατότητες που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα έξω και πέρα από τα αδιέξοδα που προκάλεσε ο αυτοαποκαλούμενος «πολιτικός κόσμος» και όσοι τον στηρίζουν και ευνοούνται από αυτόν σε βάρος του συνόλου των Ελλήνων.
4.         Η παραδοχή ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες πρέπει να λειτουργούν αδέσμευτες και ελεύθερες, με όρους κοινωνικής και πολιτικής ισότητας, δικαιοσύνης και πραγματικής δημοκρατίας.    
5.         Η παραδοχή ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες πρέπει να λειτουργούν με όρους συλλογικότητας, συλλογικής συνεργασίας, κατανόησης και ανθρωπιάς και όχι με όρους εκμετάλλευσης, ανισότητας και επιβολής.
6.         Η παραδοχή ότι η κοινωνία μας και η Ελλάδα πρέπει να κινηθούν προς την κατεύθυνση της παραγωγικής αυτάρκειας με βάση την ισότητα, τη συλλογικότητα και τη θέσπιση ιδιαίτερων εθνικών προτύπων ποιότητας, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της εθνικής ανεξαρτησίας, της ασφάλειας του ανθρώπου και του κοινωνικού συνόλου, της προστασίας της φύσης και της ποιότητας ζωής.  

ΑΡΘΡΟ 6:
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

   Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών του το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα μέσα, ενδεικτικά δε αναφέρονται τα ακόλουθα :

1.         Η λήψη κάθε μέτρου και δράσης που θα ήθελαν κριθούν πρόσφορες για την προώθηση και υλοποίηση των σκοπών του σωματείου.
2.         Η ανάπτυξη της έρευνας και της μελέτης των ζητημάτων που αφορούν τους σκοπούς του σωματείου.
3.         Η έκδοση εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, ταινιών ή άλλης μορφής έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού.
4.         Η δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη ιστοσελίδων, κόμβων και παντός αναγκαίου μέσου στο χώρο του διαδικτύου.
5.         Η παρέμβαση προς τις αρχές, τα ΜΜΕ και η συνεργασία και κοινή δράση με άλλες ενώσεις προσώπων.
6.         Η διοργάνωση επιστημονικών ή επαγγελματικών συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
7.         Η ανάληψη έργων και προγραμμάτων με αντικείμενο σχετιζόμενο με τους σκοπούς του σωματείου.  Το σωματείο μπορεί να αναλαμβάνει ή να συμμετέχει σε συνεργασία με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, στα ανωτέρω προγράμματα που προκηρύσσονται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, περιλαμβανομένων των Διεθνών Οργανισμών.
8.         Η σύναψη συμβάσεων έργου με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων ή άλλων έργων και, γενικότερα, για την προαγωγή των σκοπών του.
9.         Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, ερευνητικών ομάδων και επιτροπών.
10.       Η τακτική ενημέρωση των μελών του για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τους σκοπούς του σωματείου και η λειτουργία κέντρων πληροφόρησης και υποστήριξης των μελών.
11.       Η εκπροσώπηση των μελών και συνεργατών του σωματείου στις ελληνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς.
12.       Η επαφή, ανάπτυξη του διαλόγου, έκθεση απόψεων, προβληματισμών και ιδεών και συμμετοχή των μελών, στα ζητήματα που αποτελούν τους σκοπούς του συλλόγου, με βάση την αρχή της δημοκρατικής αυτοοργάνωσης των πολιτών και η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και συνεργατών της και των ανάλογων ή συγγενών ελληνικών, αλλοδαπών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισμών.
13.       Η συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς, σωματεία, μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή ιδεών, αλλά και μελετών και ερευνών σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς του Σωματείου.
14.       Η προβολή των θέσεων, απόψεων, προβληματισμών των μελών και συνεργατών της και επιδίωξη συμμετοχής του Σωματείου σε προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών του.
15.       Η δημιουργία και λειτουργία ερευνητικών και επιστημονικών κέντρων.
16.       Η δημιουργία και λειτουργία βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, αναγνωστηρίων, λεσχών, εκθεσιακών χώρων, βάσης δεδομένων πληροφοριών,  και παντός εν γένει πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των σκοπών του.
17.       Η συμμετοχή σε οργανισμούς, οργανώσεις, συμβούλια, επιτροπές, κλπ., τοπικού, εθνικού ή και διεθνούς επιπέδου, σχετικούς άμεσα και έμμεσα με το αντικείμενο του σωματείου και η παρέμβαση σε κάθε σχετική δικαστική, διοικητική, δημόσια ή ιδιωτική διαδικασία και δράση. 
      Η αναφορά των παραπάνω μέσων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Το σωματείο με τα όργανά του μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε άλλο νόμιμο μέσο στα πλαίσιο του καταστατικού και του νόμου για την υλοποίηση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα και διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη του σωματείου αποτελούν τα υπογράφοντα το παρόν καταστατικό ιδρυτικά του μέλη και όσα μέλη ήθελαν γίνουν στο μέλλον δεκτά με απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου.  Τακτικό μέλος του σωματείου μπορεί να είναι κάθε άνθρωπος.
Τα μέλη έχουν υποχρέωση καταβολής των ετήσιων εισφορών τους, όπως αυτές καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα του σωματείου.  Κάθε μέλος οφείλει να μετέχει σε τουλάχιστον μία επιτροπή εργασίας του σωματείου και να προσφέρει αφιλοκερδώς κάθε δυνατή εκ μέρους του βοήθεια καθώς και τις γνώσεις και εμπειρία του για την επίτευξη του σκοπού του σωματείου.
Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. του σωματείου, πρόσωπα από τον επιστημονικό και κοινωνικό χώρο, τα οποία έχουν διακριθεί για την δράση τους στους τομείς που αφορούν τους σκοπούς του σωματείου ή πρόσωπα που παρέχουν ενεργό στήριξη και συνδρομή στους σκοπούς του.
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς για την κάλυψη των εξόδων του σωματείου.  Το ύψος της ετήσιας εισφοράς ορίζεται με την παρούσα στο ποσό των τριών (3) Ευρώ. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς των μελών δύναται να μεταβληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου.  Για ανέργους και νέους έως 26 ετών δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής ετήσιας εισφοράς.   
Τα τακτικά μέλη του σωματείου είναι μεταξύ τους απολύτως ίσα. Έχουν και ασκούν ατομικά κάθε δικαίωμα που τους απονέμει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα παράστασης και ενημέρωσης σε κάθε όργανο του σωματείου και το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά το δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μπορεί να ασκηθεί και από άλλο μέλος κατόπιν νόμιμα επικυρωμένης εξουσιοδότησης, ουδείς όμως δύναται να εκπροσωπήσει περισσότερα από τρία (3) μέλη.
Η ιδιότητα του μέλους συνδέεται υποχρεωτικά με την συμμετοχή του σε μία τουλάχιστον επιτροπή ή ομάδα εργασίας του σωματείου. Κάθε μέλος είναι συνεπώς υποχρεωμένο να μετέχει σε ένα τουλάχιστον όργανο του σωματείου.
Η ιδιότητα του μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Δεν μεταβιβάζεται, ούτε με οποιοδήποτε τρόπο εκχωρείται.
Πέραν των ιδρυτικών μελών που συγκροτούν το παρόν σωματείο και της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. για την εισδοχή νέου μέλους στο σωματείο είναι αναγκαία η αίτησή του προς την Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) με τον τύπο και το περιεχόμενο που αυτή θα καθορίσει. Η αρμοδιότητα αποδοχής νέων μελών ανήκει στην Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία αποφασίζει με την απαρτία και πλειοψηφία του ½ των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 8     
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του σωματείου διαγράφονται στις εξής περιπτώσεις:
-     Θανάτου
-     Δικαιοπρακτικής ανικανότητας.
-     Υποβολής παραιτήσεως.
-     Μη καταβολής της ετήσιας εισφοράς επί δύο (2) συναπτά έτη.
-     Μη συμμετοχής σε όργανο του σωματείου
- Σπουδαίου λόγου συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς και τις καταστατικές θέσεις του σωματείου, προσβάλλει ή δυσφημεί αυτό.
            Η απόφαση για την εγγραφή μέλους ανήκει στη Διοικούσα Επιτροπή.
Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους για τους δύο τελευταίους λόγους (δηλαδή της μη συμμετοχής σε όργανο του σωματείου και της δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς κλπ. του σωματείου) λαμβάνεται από τα λοιπά μέλη σε Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων σε αυτή μελών.
Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) διαγράφει αυτεπάγγελτα τα μέλη σε περίπτωση θανάτου και της δικαιοπρακτικής ανικανότητας, εφόσον ο λόγος διαγραφής προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή είναι γνωστός σε τουλάχιστον τρία (3) μέλη του σωματείου, που το βεβαιώνουν εγγράφως. Την αρμοδιότητα διαγραφής κατόπιν αιτήσεως του ίδιου του μέλους ή μη καταβολής των ετήσιων εισφορών έχει επίσης η Δ.Ε. .
            Η διαγραφή μέλους για οποιονδήποτε λόγο δεν λύει το σωματείο, το  οποίο συνεχίζεται μεταξύ των λοιπόν μελών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΠΟΡΟΙ

Η περιουσία του σωματείου  αποτελείται από:
α)        Τις συνεισφορές των μελών, τακτικές ή έκτακτες. Η συμμετοχή στην καταβολή έκτακτης εισφοράς είναι ελεύθερη σε κάθε επίπεδο και οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αρνηθεί να την καταβάλει ή να την καταβάλει μειωμένη σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του.
β)         Τις τακτικές συνδρομές ή έκτακτες εισφορές, ενισχύσεις και χορηγίες των μελών ή και τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
γ)         Από τυχόν επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, διεθνών οργανισμών, της Ε.Ε. και από τις δραστηριότητες και την εν γένει λειτουργία του σωματείου.
δ)         Έσοδα από δραστηριότητες που αναφέρονται στο σκοπό του σωματείου και στα μέσα πραγματοποίησής του.  
ε)         Συμμετοχή σε έργα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα. Η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα δέον να αποφεύγεται εάν δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια των οικονομικών και των σκοπών τους και η σχετική απόφαση συμμετοχής λαμβάνεται από την Δ.Ε. με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών της  
στ)       Δωρεές, συνεισφορές και επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων,
ζ)         έσοδα εκδηλώσεων, διοργανώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ.,
η)         Ποσά που εισπράττονται από τρίτους που προσφεύγουν στις υπηρεσίες του σωματείου. 
θ)         Έσοδα από τη διάθεση εκδόσεων, δημοσιεύσεων και μελετητικού ή ερευνητικού έργου.

Το σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό και χαρακτήρα. Η περιουσία του διατίθεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού της σκοπού και δεν διανέμεται στα μέλη, ούτε ως κέρδος, ούτε μετά τη λήξη του.
Η ευθύνη των μελών για τα χρέη του σωματείου περιορίζεται στο ποσό της ή
των εισφορών τους.
Η περιουσία του σωματείου συντίθεται σήμερα από τις εισφορές των υπογραφόντων το παρόν ιδρυτικών μελών, ήτοι  ……………… (…….) Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 10
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του σωματείου είναι :
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) και τα μέλη της κατά τα κατωτέρω ειδικώς αναφερόμενα.
Οι Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.)
Η Εποπτική Επιτροπή
Οι Περιφερειακές Τοπικές Οργανώσεις

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α- Αρμοδιότητα : Η Γ.Σ των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει και για ζητήματα που αποτελούν αρμοδιότητες άλλου οργάνου του σωματείου... .

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Ε)          

Τα μέλη του σωματείου είναι απολύτως ίσα μεταξύ τους σε κάθε δράση και εκδήλωση του σωματείου. Η συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνει χώρα μόνο για την κάλυψη των τυπικών προϋποθέσεων του νόμου και προκειμένου να επιλύει σύντομα τυπικά ζητήματα για την καλύτερη λειτουργία του σωματείου. 
Το σωματείο διοικείται από την Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία έχει τις αυτές κατά το νόμο αρμοδιότητες και υποχρεώσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο σωματείου κατά τον Αστικό Κώδικα. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελεί συλλογικό όργανο του σωματείου, το οποίο οφείλει να εφαρμόζει και να υλοποιεί τις αποφάσεις και εντολές της Γ.Σ. . Δράση αντίθετη στις εντολές της Γ.Σ. και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό απαγορεύεται.   
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15μελής). Ο αριθμός αυτός των μελών της μπορεί να αυξηθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γ.Σ. .
Τα μέλη της Δ.Ε. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κλήρωση από τη Γ.Σ. για θητεία δύο (2) ετών. Η Δ.Ε. εκλέγεται από τη Γ.Σ. με απόλυτα αναλογικό σύστημα, πολυσταυρία και με μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Δ.Ε. εποπτεύεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. .
Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη μελών της Δ.Ε. υποβάλλονται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη σχετική Γ.Σ. . Οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα μέλη της Δ.Ε. εκλέγονται με σταυροδοσία. Οι σταυροί προτίμησης που τίθενται στο ψηφοδέλτιο μπορεί να είναι στον αριθμό μέχρι το μισό αριθμό των μελών της Δ.Ε. συν ένα.
            Μέλη της Δ.Ε. εκλέγονται οι πρώτοι επτά (7) πλειονοψηφήσαντες υποψήφιοι. Τα υπόλοιπα οκτώ (8) μέλη εκλέγονται με κλήρωση μεταξύ των υπολοίπων υποψηφίων. Οι λοιποί εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη με την σειρά ψήφων που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον δεν υπάρξει σχετική συνεννόηση μεταξύ των εκλεγέντων.  
            Εάν οποιοδήποτε μέλος της Δ.Ε. παραιτηθεί, εκπέσει από το αξίωμα του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.
            Η Δ.Ε. μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή της, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τα όργανά της. Πρόεδρος της Δ.Ε. εκλέγεται υποχρεωτικά ο σχετικώς πλειονοψηφήσας σύμβουλος....

ΑΡΘΡΟ 13
ΜΕΛΗ & ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα μέλη της διοικούσας επιτροπής είναι απολύτως ίσα μεταξύ τους και ασκούν τα καθήκοντά τους συλλογικά. Τα επιμέρους αξιώματα που αυτά λαμβάνουν δεν τους προσδίδουν ποτέ και σε καμία περίπτωση κάποια ιδιαίτερη εξουσία ή ιδιότητα που μεταβάλλει την ισότητα μεταξύ των μελών της ή προς τα λοιπά μέλη του σωματείου. 
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν πάντοτε να υπακούουν στις εντολές των συλλογικότερων οργάνων του σωματείου και να τις πραγματώνουν....


ΑΡΘΡΟ 14

Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.)

Οι ομάδες εργασίας (Ο.Ε.) αποτελούν κεντρικό και σημαντικότατο όργανο για τη λειτουργία του σωματείου, αφού αυτές καλούνται να παράσχουν ουσιαστικό έργο για την επίτευξη των σκοπών του.

Οι ομάδες εργασίας αποτελούν αυτόνομες συλλογικότητες, οργανωμένες με βάση την αρχή της δημοκρατικότητας, οι οποίες εκτός των ειδικών θεμάτων που τους τάσσει η Γ.Σ. ή η Δ.Ε., μπορούν και αυτόνομα με δικές τους αποφάσεις να επεξεργάζονται θέματα και να υποβάλλουν προτάσεις στη Γ.Σ. και την Δ.Ε., για κάθε θέμα το οποίο αφορά τον τομέα τους.
            Η δημιουργία, αρμοδιότητα και λειτουργία των Ο.Ε. αποφασίζεται από τη Γ.Σ. ή τη Δ.Ε..
            Οι πρώτες ομάδες εργασίας ορίζονται με απόφαση της ιδρυτικής γενικής συνέλευσης και είναι οι ακόλουθες:
-           Επιτροπή Κοινωνικού και Πολιτικού Προβληματισμού & Σχεδιασμού.
-           Επιτροπή Μέσων και Διάδοσης Απόψεων.
-           Επιτροπή Κοινωνικής Προσφοράς, Δράσης και Αλληλεγγύης.
-           Επιτροπή Προώθησης του Πολιτισμού.
-           Επιτροπή Δικαιωμάτων του Πολίτη και Ποιότητας Ζωής.
-           Επιτροπή Επεξεργασίας Προτάσεων Πολιτών.

            Πλέον των ανωτέρω με απόφαση της Γ.Σ. ή της Δ.Ε. είναι δυνατή και η σύσταση επιτροπών με γενικό ή με τοπικό χαρακτήρα, από μέλη του σωματείου. 
            Κάθε τακτικό μέλος του σωματείου οφείλει να είναι μέλος τουλάχιστον μίας επιτροπής/ομάδας εργασίας και δηλώνει τη συμμετοχή του υποχρεωτικά από την εγγραφή του.
            Οι ομάδες εργασίας για να συγκροτηθούν πρέπει να έχουν  τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.
            Την φροντίδα του έργου κάθε ομάδας εργασίας έχει το οργανωτικό συμβούλιο αυτής, το οποίο είναι τριμελές, αποτελούμενο από πρόεδρο και δύο μέλη. Οι αρμοδιότητες των μελών της οργανωτικής επιτροπής, τα οποία πάντως δεν ασκούν διοίκηση, ορίζεται από τις αποφάσεις των μελών της με τις οποίες συγκροτούνται αυτές σε σώμα.
            Κάθε Ο.Ε. συνέρχεται όποτε αυτό αποφασιστεί από τα μέλη της ή το οργανωτικό συμβούλιό της. Οι Ο.Ε. και όλα τα όργανά τους συνεδριάζουν με απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά μέλη τους και λαμβάνουν αποφάσεις με την απλή πλειοψηφία του ½ των μελών τους.  
            Οι ομάδες εργασίας μπορούν με αποφάσεις τους, λαμβανόμενες με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία να συγκροτούν υποομάδες εργασίας για την περαιτέρω επεξεργασία ορισμένων θεμάτων.
            Οι Ο.Ε. έχουν τη δυνατότητα σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. με απόφαση των 3/5 των μελών τους για σοβαρά θέματα που αφορούν το έργο τους.
            Τα όργανα των Ο.Ε. εκλέγονται από τα ίδια τα μέλη τους και είναι ελεύθερα ανακλητά....
 

ΑΡΘΡΟ 18
ΙΔΡΥΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο λειτουργεί υπό την αρχή της πλήρους αποκέντρωσης. Σύμφωνα και αντίστοιχα με το υπάρχον στο παρόν πρότυπο ιδρύονται αυτόνομες οργανώσεις τοπικού χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων και των Αθηνών) και στο εξωτερικό. Για την ίδρυση μίας οργάνωσης τοπικού χαρακτήρα απαιτείται η δήλωση προς τη Δ.Ε. ή τη Γ.Σ. τουλάχιστον δέκα (10) μελών. Οι κατά τόπο οργανώσεις λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους εσωτερικής αυτονομίας και έχουν το δικό τους όνομα στο οποίο θα πρέπει απαραίτητα να περιέχεται ο όρος ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Εκλέγουν τα αντίστοιχα δικά τους όργανα και διοικούσα επιτροπή, συγκροτούν επιτροπές εργασίας και έχουν την δική τους γενική συνέλευση. Τα πορίσματα και οι θέσεις τους αποστέλλονται υποχρεωτικά στη Γ.Σ. του σωματείου και στη Δ.Ε. και είναι δημοσιεύσιμα.
Για την ίδρυση και την κατάργηση οργανώσεων τοπικού χαρακτήρα αποφασίζει είτε η Γ.Σ. είτε η Δ.Ε.
Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να προβλεφθεί με ή χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού υποχρεωτική συμμετοχή μελών των περιφερειακών τοπικών οργανώσεων στη Δ.Ε. και στα άλλα αντιπροσωπευτικά όργανα του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 19
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η λειτουργία των οργάνων του σωματείου υπακούει στην αρχή της απόλυτης ισότητας μεταξύ των μελών. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε επίκληση και σε καμία εκδήλωση, τυχόν ιδιότητας άλλης από αυτήν του μέλους.
Τα μέλη στις συνελεύσεις οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό προς αλλήλους και προς την προσωπικότητα και την ανθρώπινη αξία των άλλων μελών.
Σκοπός της διαβούλευσης και του διαλόγου των μελών και των οργάνων και στόχος αυτής είναι η διατύπωση ομόφωνων απόψεων και θέσεων που να περιλαμβάνουν και να καλύπτουν τις θέσεις και τις απόψεις όλων των μελών. Μόνο σε περίπτωση ουσιαστικής διχογνωμίας ακολουθεί ψηφοφορία.
Τα μέλη των οργάνων είναι ελεύθερα ανακλητά από τα μέλη του σωματείου που αποφασίζουν με πλειοψηφία ½ των μελών του σωματείου.
Η εγγραφή μέλους του σωματείου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονική αίτηση / φόρμα.  
Όλα τα όργανα του σωματείου μπορούν να συνέρχονται και να συνεδριάζουν όχι μόνο δια ζώσης, αλλά και με κάθε πρόσφορο τεχνικό μέσο. Αντιστοίχως με ευθύνη της Δ.Ε. μπορεί να διαμορφωθεί σύστημα ηλεκτρονικής ή μεικτής ψηφοφορίας για κάθε θέμα ακόμα και για την εκλογή οργάνων, αρκεί να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα του αποτελέσματος και η μυστικότητα της ψήφου.
...
 ΑΡΘΡΟ 26
Μεταβατική διάταξη.  
Ορίζεται με το παρόν Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, για τη διενέργεια όλων των αναγκαίων ενεργειών για τη δημοσίευση του παρόντος και την εν γένει διοίκηση του σωματείου μέχρι την εκλογή των μελών των πρώτων οργάνων του, εκ των ακόλουθων εννέα (9) ιδρυτικών μελών:
 Γεώργιος Κλειδαράς του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος
Δημήτρης Καραμήτσας του Αποστόλου, Αντιπρόεδρος
Ειρήνη Γιαννετάκη του Παύλου Γενικός, Γραμματέας
Σταύρος Αγοραστός του Ευστρατίου, Ταμίας
Αντώνιος Ανδρουλιδάκης του Κωνσταντίνου, Έφορος Ομάδων Εργασίας
Αθανάσιος Ζαγγογιάννης του Δημητρίου, Μέλος
Μιχάλης Οκταποδάς του Στυλιανού, Μέλος
Δημήτριος Παππάς του Ιωάννη, Μέλος
Βασίλειος Καραγιάννης του Μιχαήλ, Μέλος


Τα συμβαλλόμενα ιδρυτικά μέλη:
3 σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

“ΑΓΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ” : ΠΩΣ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΗΛΙΘΙΟΙ

Από τότε που γεννήθηκα ακούω συζητήσεις για “επενδυτές” που έφαγαν τα λεφτά και τα έστειλαν στο εξωτερικό. Από το σχέδιο Μάρσαλ, ως τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων, από τα δάνεια της χούντας στους ημέτερους έως τις κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις επενδύσεων και από τα “έργα”, το χρηματιστήριο ως τα χαμένα αποθεματικά των τραπεζών και τα θαλασσοδάνεια σε ημέτερους. Για να μην μιλήσω και για πριν τον πόλεμο με τους αντίστοιχους που σκότωναν την εργατιά. Αυτούς καλούν τα υποκείμενα της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης και οι ρουφιάνοι της δημοσιογραφίας να σώσουν την χώρα ... να “επενδύσουν” ή ορθότερα να “απογδύσουν”. Για τους αγιογδύτες επενδυτές, αυτούς τους εκδοροσφαγείς των Ελλήνων φτιαχτήκαν τα “μνημόνια”, για να γονατίσει και άλλο ο λαός, για να του πιούν το αίμα φτηνά και χωρίς πολλές φωνές και όλοι αυτοί τον βιασμό, την δολοφονία, την ληστεία την αποκαλούν σωτηρία και τον βιαστή, τον δολοφόνο, τον ληστή τον χαιρετίζουν ως επενδυτή, στρώνοντας πορφυρά χαλιά και βάγια και…

ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Επειδή έρχονται δύσκολες μέρες σας δίνουμε ένα πολύπλευρο σχέδιο δράσης, πόνημα του μέλους μας Γιώργου Κλειδαρά                                                  ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΑΦΥΓΗ Πρόνοια και μέτρα για κρίσιμα γεγονόταΤα τρία πράγματα που προσέχουμε είναι τα εξής: πρόγνωση προμηθειών, μετακίνησης και καταφυγίων.Έχετε πάντοτε φυλαγμένο κοντά στην έξοδο του σπιτιού σας ή στο μεταφορικό σας μέσο ένα αδιάβροχο σακίδιο πλάτης εφοδιασμένο όπως αναφέρεται παρακάτω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ατομική ένδυση ·Φοράμε ρούχα γερά, όχι έντονα χρώματα, παντελόνι με τσέπες (στρατιωτικού τύπου), ·Μποτάκια ειδικού τύπου αδιάβροχα ·Μπανάνα με μπλοκ, στυλό, δίπλωμα, ταυτότητες,διαβατήριο, πιστωτικές κάρτες, λίγα χρήματα, τηλεκάρτες, κινητό, κάρτα κινητού, μίνι τηλεφωνικό κατάλογο και χρήσιμα τηλέφωνα, χαρτομάντιλα, κλειδιά, ρολόι, σφυρίχτρα, χρήματα, πυξίδα, μικρός χάρτης.
Βασικές αρχές επιβίωσης -Προφυλάξεις ατόμου, ομάδας Θα αντιμετωπίσετε: ανησυχία, φόβο, πόνο, ασθένεια, τραυματ…

ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ή ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ?

ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ή ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ?
Επειδή κάποιοι υπερασπίζονται ένα πολίτευμα που οι ίδιοι αποκαλούν “Δημοκρατία” ...
Οι πολιτειολογικοί ορισμοί και τυπικές διακρίσεις είναι τόσο αρχαίες και σαφείς που δεν χωρούν αμφισβητήσεις. Ανήκουν, βέβαια, στον λαό που εφηύρε το τελευταίο ιστορικά πολίτευμα και ίσως το τελειότερο: την Δημοκρατία – Λαοκρατία. Από τον δημοκράτη Ηρόδοτο στον επιστήμονα Αριστοτέλη ... . Η διάκριση των πολιτευμάτων είναι σαφής και αναφέρεται κυρίως στο πλήθος των ανθρώπων που ασκούν τις πολιτειακές εξουσίες: Μοναρχία – Ολιγαρχία/Αριστοκρατία – Δημοκρατία (με τις επιμέρους αριστοτελικές διακρίσεις και όσες μπορεί να προσθέσει κάποιος στο διάβα της ιστορίας και με την σύγχρονη επικυριαρχία του καπιταλισμού). Αφήνοντας παράμερα τις εκτιμήσεις των μελετητών του Αριστοτέλη περί του “καλύτερου πολιτεύματος” (γιατί για εμάς ο αρχαίος φιλόσοφος δεν λαμβάνει σαφή θέση, αλλά, ως συνήθως, μελετά και ορίζει), ένα είναι βέβαιο: ότι χωρίς πολλή σκέψη τόσο ο Αριστοτέλης, όσο…